Algemene voorwaarden Hartenvrouw

Artikel 1: Definities

 1. Ik, Hartenvrouw, ben gevestigd te Amsterdam en sta ingeschreven onder KvK-nummer 54367751.
 2. Jij bent de wederpartij in deze voorwaarden.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten en trajecten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mij in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 4. Jouw eigen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Ik kan niet aan mijn offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Deelname aan een traject is pas bevestigd zodra een eerste betaling is voldaan.

Artikel 4: Tarieven en betalingen        

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of looptijd wordt doorlopen of niet alle onderdelen kunnen worden bijgewoond, tenzij dit komt door omstandigheden die door mij zijn veroorzaakt.
 3. Betaling vindt vooraf plaats, tenzij anders overeengekomen. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk, maar een eerste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor de start van de werkzaamheden te zijn voldaan. Ik kan de overeenkomst opschorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te worden betaald, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.
 5. Indien jij een factuur niet op tijd betaalt, ben jij na het versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag. 
 6. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
 7. Indien jij in gebreke blijft in tijdige betaling, kan de toegang tot mijn werkzaamheden worden ontzegd. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 5: Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 6: Deelnamevereisten traject

 1. Jij zult enkel worden toegelaten aan een traject indien jij aan alle deelnamevereisten voldoet zoals besproken tijdens de kennismaking. Ik kan een deelnemer altijd weigeren.
 2. Om het maximale resultaat te behalen, toon jij 100% commitment door het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van de opdrachten. Indien jij hier niet aan kunt voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 3. Wij zijn allebei gehouden onze afspraken na te komen, tijdig content aan te leveren, deel te nemen aan de sessies en een veilige omgeving te creëren.
 4. Indien jij je herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, kan ik jou van het traject uitsluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet en overige factoren.

Artikel 8: Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid een overeenkomst of onderdeel van de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar en er zal worden gezocht naar een passende oplossing en proberen de werkzaamheden te verplaatsen. Indien de werkzaamheden niet binnen 30 kalenderdagen kunnen worden hervat, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren zijn in een dergelijk geval direct opeisbaar.
 2. Ik ben bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer jij een traject wenst te annuleren na acceptatie van de offerte, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan een eerste sessie wordt 50% van het eerste termijnbedrag in rekening gebracht.
 4. Wanneer jij een ticket hebt aangeschaft voor een livedag kun jij jouw deelname tot 72 uur voorafgaand aan de livedag kosteloos annuleren. Na deze periode is annulering niet meer mogelijk. Jij bent wel gerechtigd je toegangsbewijs door te verkopen, indien de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevereisten voldoet, de nieuwe gegevens tijdig aan mij door worden gegeven en het ticket voor hetzelfde bedrag als jouw aanschafprijs wordt verkocht.
 5. Wanneer jij een ticket hebt aangeschaft voor deelname aan een online cursus, krijg jij direct na betaling toegang tot de content. Het is daarom niet mogelijk deelname aan een cursus te annuleren.
 6. Indien al met de werkzaamheden is aangevangen, kent de overeenkomst een loopduur zoals overeengekomen. Jij gaat ermee akkoord dat het gehele geoffreerde bedrag dient te worden betaald, ook wanneer jij gedurende het traject of de werkzaamheden wenst tot annulering over te gaan, tenzij wij in overleg besluiten dat voortzetting van de overeenkomst niet wenselijk is.
 7. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien ik dit nodig acht. Ik kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.
 8. Wanneer jij jouw deelname aan het online programma wilt annuleren na aanvang is dat enkel per e-mail mogelijk. Omdat ik zeker wil weten dat jij alles uit het programma kunt halen zodat we de optimale resultaten voor jouw bedrijf kunnen behalen, werk ik voor dit programma met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat jij tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kunt annuleren, mits jij aan kunt tonen dat jij alle video’s hebt bekeken en de opdrachten hebt gemaakt, maar dit geen resultaat geeft.
 9.  Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject wordt verplaatst, dient dit te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats te vinden.
 10. Indien jij later dan 15 minuten aanwezig bent voor een sessie komt deze tijd te vervallen en ontstaat geen recht op het inhalen van deze verloren tijd.
 11. Om het groepselement van een online programma goed tot uiting te kunnen laten komen is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt het programma geannuleerd en krijg jij je reeds betaalde bedrag terug.
 12. De data van groepssessies en livedagen in het online programma staan vast. Indien jij niet bij een live groepscall of livedag aanwezig kan zijn geeft dit geen recht op restitutie.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 4. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde content en diensten.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door jou of derden in door mij aangeleverde content.
 6. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben aan jou voor directe schade die niet is uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en content.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Jou komt een publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door mij voor jou zijn gemaakt na betaling. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 12: Aanvullende bepalingen intellectueel eigendom programma’s en trajecten

 1. Het is tijdens sessies en calls enkel toegestaan screenshots te maken indien geen inhoudelijke content zichtbaar is en aan naamsvermelding wordt gedaan. Indien andere deelnemers op dit materiaal zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig.
 2. Wanneer ik foto’s laat maken tijdens een livedag om als promotiemateriaal te gebruiken, zal ik dit vooraf kenbaar maken zodat jij bezwaar kunt maken indien jij niet zichtbaar wil zijn op het promotiemateriaal.

Artikel 13: Aanvullende bepalingen online training/programma

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en een training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Jij ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 4. Ik kan de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aanpassen. Ik kan tevens de prijs in de aanloop naar een training aanpassen ter promotionele doeleinden.
 5. Ik voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat jij met aankoop beoogde. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
 6. Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan ik niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Ik heb het recht om deelname te weigeren.
 8. Jij verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training. Jij mag in beperkte mate gedeelten van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van mijn naamsvermelding.
 9. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven mijn eigendom. Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. Jij verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van mijn diensten.
 11. Ik kan communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 14: Communicatie en privacy

 1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst hebben verkregen.
  2. Enkele diensten hebben een groepskarakter. Wanneer jij deelneemt aan een programma verklaar jij je mede-deelnemers met respect te behandelen.

Artikel 15: Klachten

 1. Jij kunt klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken.
 2. Indien jij een klacht hebt betreffende een andere deelnemer dient dit altijd eerst met mij besproken te worden.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.